Lichamelijk


In verschillende wetenschappelijke onderzoeken is een effect van CBD op de werking van hart en bloedvaten gevonden. Tot nu toe zijn dit met name pre-klinische studies geweest, wat betekent dat hier nog geen menselijke proefpersonen aan te pas zijn gekomen. In deze studies komen aanwijzingen naar voren dat CBD er voor kan zorgen dat de bloeddruk minder stijgt op het moment dat er sprake is van stress. In het onderzoek dat we in dit artikel zullen bespreken is onderzocht of dit effect ook in menselijke proefpersonen wordt gevonden wanneer zij CBD krijgen toegediend [1].

 

Onderzoek naar CBD en bloeddruk

Negen gezonde, mannelijke proefpersonen kregen een dosis van 600 mg CBD. Tevens was er een controlegroep die geen CBD kreeg. De verwachting van de onderzoekers was dat de bloeddruk verlaagt zou worden door CBD.

Vervolgens werden de proefpersonen blootgesteld aan verschillende vormen van stress. Vaak denk je bij stress al snel aan psychische stress, maar in dit onderzoek werd ook gekeken naar de lichamelijke reactie op stress als gevolg van lichaamsbeweging en kou.

In eerdere studies is gebleken dat blootstelling aan stress, gedurende een langere periode, op termijn leidt tot een hoger risico op cardiovasculaire ziektes (dat wil zeggen, ziektes gerelateerd aan hart en bloedvaten). Middelen die invloed hebben op hoe het lichaam reageert op stress (zoals CBD) zijn daarmee interessant om verder te onderzoeken, omdat ze in de toekomst mogelijk als geneesmiddel kunnen dienen.

 

Resultaten onderzoek naar CBD en bloeddruk

In dit onderzoek is gevonden dat de bloeddruk van de proefpersonen die CBD kregen lager was, in het bijzonder wanneer zij “in rust” waren. Hiermee wordt zowel het moment bedoelt voordat zij werden blootgesteld aan stress, als het moment nadat ze hieraan zijn blootgesteld. Ook op de stressvolle momenten zelf was de bloeddruk van de proefpersonen lager in vergelijking tot die van de controlegroep. Met name zorgde CBD voor een toename van de hartslag en een vermindering van het slagvolume (de hoeveelheid bloed die er per hartslag door de kamers het lichaam in wordt gepompt), wat dus leidde tot een verlaging van de bloeddruk.

De conclusie die de onderzoekers trekken is dat CBD verder zou moeten worden onderzocht op dit gebied, zodat er uiteindelijk beter bepaald kan worden of CBD een rol kan spelen bij het behandelen van cardiovasculaire aandoeningen.

 

Advies voor het gebruik van CBD bij hoge bloeddruk

CBD is nog onvoldoende onderzocht om als geneesmiddel te gebruiken voor hoge bloeddruk. Daarnaast is het belangrijk om te beseffen dat proefpersonen in het hierboven besproken onderzoek een zeer hoge dosis CBD kregen (600 mg). Mensen die CBD dagelijks gebruiken nemen over het algemeen veel lagere doseringen. Of CBD bij deze lagere doseringen hetzelfde effect heeft is onbekend.

 

 

Bron

 1. Jadoon, K.A., Tan, G.D., O’Sullivan, E. (2017) A single dose of cannabidiol reduces blood pressure in healthy volunteers in a randomized crossover study. JCI Insight (nog niet gedrukt).

 

Weblink

 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28614793

 

Read More

Multiple Sclerose (MS) is een chronische aandoening die het centraal zenuwstelsel treft, wereldwijd lijden miljoenen mensen aan deze ziekte. Een van de belangrijkste kenmerken van MS is dat de myelineschede van de zenuwuitlopers beschadigd raakt en langzaam verdwijnt. De myelineschede is de isolatielaag rondom de zenuwuitlopers, welke weer signalen doorgeven in het centraal zenuwstelsel. Door beschadiging van de myelineschede kunnen signalen niet altijd goed worden doorgegeven. Dit kan uiteenlopende symptomen tot gevolg hebben, waaronder spierproblemen, krachtverlies en spasmes maar ook vermoeidheid en zenuwpijn [1].

 

 

Savitex: MS-medicijn op basis van cannabis

 

Savitex is in Nederland sinds enkele jaren een geregistreerd medicijn tegen MS en is op recept verkrijgbaar. Savitex is een mondspray en bevat THC en CBD in ongeveer gelijke hoeveelheden.

 

Dat Savitex kan helpen tegen spasmes wordt bevestigd door verschillende wetenschappelijke studies. In dit artikel zullen we vooral aan deze werking aandacht besteden. Er zijn ook aanwijzingen dat Savitex kan helpen tegen andere symptomen van MS (zoals neuropathische pijn en blaasproblemen), maar deze effecten zijn vooralsnog minder goed onderbouwd. Mogelijk dat een combinatie die naast THC en CBD een breder spectrum aan cannabinoïden bevat betere resultaten geeft, wat deze symptomen betreft.

 

 

Werkzaamheid THC en CBD tegen spasmes

 

Spasticiteit is een symptoom dat veel voorkomt bij MS, zo’n 80% van alle patiënten heeft er in bepaalde mate last van. Spasmes kunnen komen en gaan en de gevolgen ervan zijn per persoon verschillend: zo kan het leiden tot een stijf been, maar ook kan het lopen je onmogelijk gemaakt worden. Het moeten bewegen met spastische spieren draagt vaak in belangrijke mate bij aan de beruchte moeheid die vaak met MS gepaard gaat.

 

Recent is er een Italiaans onderzoek naar de effectiviteit van Savitex bij MS gepubliceerd, de grootste studie tot nu toe [2]. Totaal werden hiervoor 1615 patiënten geworven bij 30 verschillende MS-behandelcentra. Alle patiënten waren volwassenen die geen baat hadden bij de medicatie die gewoonlijk tegen spasticiteit wordt voorgeschreven (zoals baclofen, tizanidine, dantrolene, benzodiazepines en clonazepam). Gedurende zes maanden werd op verschillende momenten vastgesteld hoeveel last patiënten hadden van spasticiteit op een schaal van 1 tot 10. Patiënten die in eerste instantie lager scoorden dan een 4 zijn niet meegenomen in dit onderzoek. Na vier weken bleek het grootste deel van de patiënten (70.5%) vooruitgang te hebben geboekt, wat wil zeggen dat hun klachten met 20% of meer waren afgenomen. Bij een kleiner percentage (28,2%) namen de klachten zelfs met 30% of meer af. De onderzoekers hebben daarnaast gekeken welk type patiënt de meeste kans had om profijt te hebben van de medicatie. Hierbij bleek dat patiënten met primaire of secundaire MS en patiënten die bij de eerste meting hoger dan een 8 scoorden op de schaal voor spasticiteit het meest verbeterden.

 

Hoewel er ook mensen zijn afgehaakt tijdens de loop van deze studie (doordat er onvoldoende effect optrad of doordat zij last hadden van bijwerkingen) zijn de onderzoekers positief over Savitex: zij geven aan dat Savitex een bruikbare en veilige optie is voor MS-patiënten met gemiddelde tot ernstige klachten van spasticiteit, waarbij de meer conventionele medicatie niet werkt.

 

 

Advies voor gebruik van cannabinoïden tegen MS

 

Er is voldoende wetenschappelijke onderbouwing om te kunnen stellen dat voor een groot deel van de MS-patiënten een combinatie van THC en CBD werkzaam is tegen klachten van MS,  met name tegen klachten van spasticiteit. Wanneer u overweegt om cannabinoïden te gebruiken tegen MS raadpleeg dan in eerste instantie altijd uw huisarts of specialist. Klik hier meer om meer te lezen over de veiligheid van cannabinoïden.

 

 

Bronnen

 

 1. http://www.toekomstmetms.nl
 1. Patti, F., Messina, S., Solaro, C. (2016). Efficacy and safety of cannabinoid oromucosal spray for multiple sclerosis spasticity. J Neurol Neurosurg Psychiatry, online gepubliceerd op 9 mei 2016.

 

Weblinks

 

 1. http://www.toekomstmetms.nl/nl-NL/Net-MS/Wat-is-MS
 1. http://jnnp.bmj.com/content/early/2016/05/08/jnnp-2015-312591.long
Read More

Er zijn verschillende soorten hersentumoren. De meeste hersentumoren ontstaan doordat kanker die elders in het lichaam ontstaan is uitgezaaid raakt naar de hersenen. Hersentumoren die in de hersenen zelf ontstaan worden primaire hersentumoren genoemd. Gliomen zijn de meest voorkomende vorm van primaire hersentumoren [1]. Er is veel onderzoek gedaan naar het effect van cannabinoïden (met name THC en CBD) op gliomen. In dit artikel bespreken we een deel van dit onderzoek en geven we advies voor het gebruik van cannabinoïden bij gliomen.

 

Het onderzoek naar cannabinoïden en hun rol bij verschillende ziektes is relatief jong. Pas in de jaren ’60 van de vorige eeuw werd de moleculaire structuur van cannabinoïden aan het licht gebracht en pas in de jaren ’90 werden de eerste studies gedaan naar de effecten van cannabinoïden op moleculair niveau. Dit heeft een boost gegeven aan onze kennis over cannabinoïden en hun betrokkenheid bij veel verschillende aandoeningen, zo ook bij kanker.

 

 

Onderzoek naar cannabinoïden en gliomen

 

Gliomen zijn van alle soorten kanker het meest bestudeerd wat betreft het effect van cannabinoïden.  Deze onderzoeken hebben tot voor kort enkel bestaan uit onderzoeken op cellijnen (in laboratoria) en uit proefdierstudies. De resultaten van deze onderzoeken zijn echter interessant genoeg gebleken om op te volgen met klinische onderzoeken (studies op mensen). In een Spaans onderzoek krijgen momenteel tientallen patiënten met gliomen cannabinoïden toegediend in combinatie met reguliere anti-kankermedicatie.

 

Resultaten van klinisch onderzoek zijn er op dit moment dus nog niet. Maar wat voor inzichten hebben de onderzoeken op cellijnen en proefdieren ons tot nu toe gebracht? Het blijkt dat THC een remmend effect op tumorgroei kan hebben. Dit effect lijkt met name tot stand te komen doordat THC werkt op de cannabinoïde receptoren CB1 en CB2. Deze receptoren reguleren onder andere de activiteit van bepaalde eiwitten. Deze eiwitten hebben op hun beurt weer invloed op het ontstaan van tumorcellen en de groei daarvan. THC kan dus een remmend effect hebben op gliomen, maar hoe zit het met die andere cannabinoïde, CBD? In tegenstelling tot THC werkt CBD nauwelijks op de receptoren CB1 en CB2. Desondanks is ook van CBD geconstateerd dat het een remmend effect kan hebben op tumorgroei, hoewel via een ander mechanisme. Hoe dit werkt is nog niet precies duidelijk, maar vermoed wordt dat CBD de TRPV2 receptor stimuleert. Via deze receptor zou de celdood van glioomcellen bewerkstelligt kunnen worden [2].

 

 

Combinatie van cannabinoïden en anti-kankermedicatie

 

Er zijn ook studies gedaan waarbij gekeken werd naar een combinatie van THC en CBD en hoe zij gezamenlijk werken tegen kanker. Wat bleek was dat de toevoeging van CBD de anti-tumoractiviteit van THC versterkt. Door de toevoeging van CBD blijkt er tevens minder THC nodig te zijn om een anti-tumoreffect te bewerkstelligen. Tenslotte is het zo dat CBD enkele van de ongewenste effecten van THC tegengaat. Op deze manier verbeterd CBD de tolerantie voor THC [3].

 

Ook is er onderzoek gedaan naar de combinatie van reguliere anti-kankermedicatie met THC en CBD, bijvoorbeeld met temozolomide. De combinatie van THC en CBD met temozolomide blijkt een behoorlijke reductie van de groei van gliomen tot gevolg te hebben, zelfs wanneer er lage doseringen THC zijn gebruikt [3].

 

 

Advies voor het gebruik van cannabinoïden tegen hersenkanker (glioma)

 

De resultaten van de zojuist besproken studies zijn hoopgevend als het gaat om de bestrijding van gliomen. Feit blijft echter wel dat deze studies zijn gedaan op proefdieren en cellijnen in laboratoria. We weten dat helaas niet altijd dezelfde resultaten worden gevonden wanneer dit soort studies herhaald worden bij mensen. Of dit wel of niet het geval is voor THC en CBD (en mogelijk andere cannabinoïden) is iets wat de komende jaren uit klinische studies zal moeten blijken. Helaas heeft niet iedereen de tijd om de resultaten van deze onderzoeken af te wachten. Daarbij zijn er op internet tal van getuigenissen te vinden van mensen  die hun genezing van kanker toeschrijven aan het gebruik van cannabisproducten. Dit kan maken dat je toch de beslissing wilt nemen om cannabinoïden te gebruiken tegen kanker. Overleg in zo’n geval altijd eerst met je behandelend arts of specialist. Zoals we eerder in dit artikel beschreven zijn er ook aanwijzingen dat cannabinoïden (zoals THC en CBD) de werking van bepaalde chemotherapie kunnen verbeteren. Lees hier meer over de veiligheid van cannabinoïden.

 

 

Tot slot

 

Er zijn nog veel vragen over hoe cannabinoïden precies werken in het lichaam en hoe zij een effect hebben op verschillende soorten kanker. Hoewel er voor gliomen tumor-remmende effecten zijn gevonden, zijn er ook onderzoeken waaruit is gebleken dat cannabinoïden (zoals THC) juist een stimulerend effect op tumorgroei kunnen hebben. Met andere woorden, het is erg belangrijk om te beseffen dat cannabinoïden niet zonder meer een positief effect hebben op elke soort kanker. Informeer u goed voor u de beslissing neemt om cannabinoïden te gaan gebruiken.

 

Gebruik jij cannabinoïden (zoals CBD of THC) tegen kanker? Laat andere bezoekers van jouw ervaringen profiteren door ze te delen in een comment onder dit artikel.

 

 

Update, 13-09-17

 

Wij hebben in de afgelopen periode veel vragen gekregen over CBD- en wietolie bij hersentumoren. De vragen die het meest gesteld worden zijn:
-Welke dosering raden jullie aan?
-Waar kan ik CBD- of wietolie kopen?

Voordat wij (voor zover mogelijk) antwoord geven op deze vragen, eerst even dit: als website willen wij informatie verstrekken over CBD, THC en andere cannabinoïden, met name over hun werkzaamheid bij verschillende aandoeningen. Wij geven deze informatie zoveel mogelijk op basis van de wetenschappelijke literatuur waar wij de beschikking over hebben. Als er uit deze literatuur aanwijzingen voortkomen voor de dosering van CBD/THC, vermelden wij die in onze artikelen.

Terugkomend op bovenstaande vragen zijn onze antwoorden als volgt:

 

Welke dosering raden jullie aan (bij een hersentumor)?
Het overgrote deel van de studies naar hersentumoren zijn gedaan op cellijnen en proefdieren. Er zijn momenteel slechts enkele studies op mensen gedaan, waarvan de resultaten nog geen enkele indicatie geven voor mogelijke doseringen. De enige informatie waar wij ons op zouden kunnen baseren wat betreft dosering zijn individuele getuigenissen (ofwel het verhaal van één persoon). Om verschillende redenen achten wij deze getuigenissen onvoldoende betrouwbaar om als advies aan de bezoekers van deze site te geven. Bovendien is het voor mensen vaak moeilijk om duidelijkheid over hun doseringen te geven, onder andere doordat ze simpelweg niet weten wat de THC- en CBD-percentages zijn van de olie die ze gebruiken*.

 

Waar kan ik CBD- of wietolie kopen?
Wietolie bevat THC en is in Nederland niet legaal verkrijgbaar, tenzij op recept van een arts (bij een enkele apotheek). Als wij als website bij de verkoop zouden bemiddelen zouden we illegaal bezig zijn. Bovendien is ons doel om te informeren over de werking van verschillende cannabinoïden, niet om de verkoop te faciliteren. Een mogelijkheid is om bij een patiëntenvereniging zoals PGMCG te informeren wat zij adviseren.
CBD-olie is een ander verhaal, dat is momenteel in veel (web)winkels vrij te koop. Let wel dat er geen controle is op de inhoud van deze producten. Dat betekent dat de inhoud van een flesje niet altijd overeenkomt met het percentage op het etiket. Vraag een aanbieder daarom altijd naar een chromatogram of laboratoriumrapport waarin het CBD-percentage bevestigd wordt.

 

 

* We realiseren ons dat dit waarschijnlijk niet het antwoord is waar (ernstige zieke) patiënten en hun familieleden op zitten te wachten en dat spijt ons. Tegelijkertijd willen we iedereen adviseren om kritisch om te gaan met mensen die wel roepen dat ze een sluitend antwoord op deze vraag hebben.

 

Bronnen

 

 1. kanker.nl
 1. Pertwee, R.G. (2014). Handbook on cannabis. Oxford: Oxford University Press
 1. Torres, S., Lorente, M., Rodriquez-Fornes, F., et al. (2011). A combined preclinical therapy of cannabinoids and temozolomide against glioma. Molecular Cancer Therapeutics, 10:90-103.

 

Weblinks

 

 1. https://www.kanker.nl/bibliotheek/hersentumoren/wat-is/307-hersentumoren
 1. Niet online beschikbaar
 1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21220494

 

 

Read More

Borstkanker is de meest voorkomende kankersoort bij vrouwen, het ontwikkelt zich in het borstweefsel. De ziekte komt verreweg het vaakst voor bij vrouwen, maar ook mannen kunnen borstkanker krijgen. Borstkanker is een heterogene ziekte, wat wil zeggen dat er meerdere soorten borstkanker zijn met elk hun eigen kenmerken, prognose en behandeling. Drie subtypen van borstkanker die onderscheiden worden zijn: hormoongevoelig (of hormoonongevoelig), HER2-positief (of HER2-negatief) en triple negatieve borstkanker. Uit onderzoek op cellijnen en proefdieren in laboratoria blijkt dat cannabinoïden bij elk van deze vormen van borstkanker effectief kunnen zijn. Klinische studies (onderzoek op mensen) ontbreken vooralsnog, dus voorzichtigheid is geboden bij het interpreteren van onderstaande resultaten.

 

 

Cannabinoïden en Hormoongevoelige borstkanker

 

Hormoongevoelige tumoren groeien onder invloed van bepaalde hormonen, namelijk oestrogeen en progesteron. De aanwezigheid van oestrogene receptoren (ER), en progesterone receptoren (PR) in borstkankercellen maken dat dit subtype borstkanker in de meeste gevallen vatbaar is voor hormoontherapie. Deze therapieën richten zich op het tegengaan van de activiteit van oestrogeen. Dit kan bijvoorbeeld bewerkstelligd worden door het verwijderen van de eierstokken, de bron van oestrogeen. Ook medicamenteuze behandeling is mogelijk, op deze manier kan bijvoorbeeld de activiteit van bepaalde enzymen die nodig zijn voor de aanmaak van oestrogeen geblokkeerd worden.

Bij onderzoek op cellijnen in laboratoria is gebleken dat cannabinoïden anti-proliferatief kunnen werken op hormoongevoelige borstkankercellen. Anti-proliferatief wil in dit geval zeggen dat de groei van deze tumoren geremd wordt door cannabinoïden. Dit effect is geobserveerd voor de endogene (lichaamseigen) cannabinoïde anandamide. Het effect van anandamide kan verklaard worden doordat het werkt op één van de cannabinoïde receptoren, namelijk CB1. Ook de migratie van hormoongevoelige borstkankercellen lijkt te kunnen worden verhinderd door anandamide. Caffarel en collega’s benadrukken tenslotte dat het wetenschappelijke bewijs voor deze ideeën momenteel nog zwak is en dat er meer onderzoek nodig is [2].

 

 

Cannabinoïden en HER2-postieve borstkanker

 

Wanneer er sprake is van HER2-positieve borstkanker wil dat zeggen dat het eiwit HER2 in te grote mate aanwezig is op de tumor. HER2 stimuleert de tumorgroei. Voor deze vorm van borstkanker is er behoefte aan medicatie die de activiteit van HER2 kan tegengaan.

Sommige cannabinoïden  kunnen een effect hebben op borstkankercellen waar HER2 aanwezig is. Cannabinoïden doen dit doordat zij werken op een van de cannabinoïde receptoren, in dit geval CB2. Het stimuleren van deze receptor zorgt er onder andere voor dat er meer AKT actief wordt. AKT is een enzymactivator die de vermenigvuldiging van cellen remt (en daarmee de tumorgroei). De cannabinoïde THC heeft een hoge affiniteit met deze CB2-receptor, wat betekent dat THC in grote maakt “werkt” op CB2. Dit geldt in veel mindere mate voor CBD.

In studies met muizen is geobserveerd dat THC zowel een remmend effect heeft op de snelheid waarmee tumoren groeien als op het aantal tumoren dat tot ontwikkeling komt. Het is een prettige bijkomstigheid dat dit effect grotendeels kan worden verklaard doordat de CB2-receptor wordt geactiveerd. Het psychoactieve effect van THC  (een high of stoned gevoel) wordt namelijk niet veroorzaakt door het activeren van de CB2-receptor, maar door het activeren van de CB1-receptor. Met andere woorden, als alleen CB2-receptoren kunnen worden geactiveerd treedt er geen psychoactief effect op. Dat is goed nieuws, want het psychoactieve effect van THC is vaak ongewenst wanneer THC als medicatie wordt gebruikt [2].

 

 

Cannabinoïden en Triple negatieve borstkanker

 

Bij triple negatieve borstkanker ontbreekt het eiwit HER2 en zijn ook de receptoren ER en PR (voor oestrogeen en progesteron) afwezig. Hormonale therapie is daarom niet zinvol bij deze vorm van borstkanker. Er is geen standaardbehandeling voor deze vorm van borstkanker en de prognose van deze groep patiënten als geheel is helaas niet goed.

Er zijn aanwijzingen dat cannabinoïden effectief zouden kunnen zijn bij de behandeling van triple negatieve borstkanker. Een hele reeks van synthetische cannabinoïden zijn inmiddels getest in cellijnstudies in laboratoria. In elk van deze studies werd gevonden dat de gebruikte cannabinoïden een anti-proliferatief effect hadden (de vermenigvuldiging van cellen werd geremd en daarmee dus ook de groei van de tumor). Dit effect werd veroorzaakt door de activering van zowel CB1- als CB2-receptoren.

Wetenschappelijk onderzoek naar de werkzaamheid van cannabinoïden tegen kanker wordt vaak met synthetische cannabinoïden gedaan (cannabinoïden die zijn nagemaakt in een laboratorium), maar ook phytocannabinoïden (cannabinoïden afkomstig uit planten) zijn voor dit doel gebruikt. De meest onderzochte phytocannabinoïde als middel tegen triple negatieve borstkanker is CBD. CBD heeft een lage affiniteit met de cannabinoïde receptoren CB1 en CB2, wat betekent dat CBD nauwelijks “werkt” op deze receptoren. In verschillende studies met cellijnen in laboratoria is desondanks geobserveerd dat CBD een anti-proliferatief effect heeft. Hoe dit effect precies tot stand komt is nog niet helemaal duidelijk, maar er zijn wel ideeën over. Zo wordt wel gedacht dat het effect veroorzaakt wordt door de combinatie van het direct activeren van TRPV1-receptoren en het indirect activeren van CB2-receptoren (via anandamide). De mogelijkheid dat TRPV1, CB2 en tevens CB1 betrokken zijn bij apoptose (geprogrammeerde celdood) werd in een ander onderzoek uitgesloten. In plaats daarvan lijkt CBD, net als bij sommige andere kankersoorten, een effect te hebben op de werking van het endoplasmatisch reticulum en/of processen van autofagie te bevorderen. Via deze route lijkt CBD apoptose wel te kunnen bevorderen.

Het remmende effect dat CBD heeft op de proliferatie van borstkankercellen is ook in vivo aangetoond (in levende wezens, in dit geval in proefdieren). Desondanks werd in één studie gevonden dat tumoren na drie weken resistent werden voor CBD en dat latere toediening geen effect meer had [2].

 

 

Tumor-bevorderend effect van cannabinoïden

 

In het overgrote merendeel van de studies die worden gedaan naar de effecten van cannabinoïden op kanker wordt een anti-tumor effect gevonden. Dit geldt niet alleen voor borstkanker, maar ook voor verschillende andere vormen van kanker. Desondanks moet worden gezegd dat er in een minderheid van studies ook een tumor-bevorderend effect van cannabinoïden is geobserveerd. De verklaring hiervoor is nog niet helemaal duidelijk, al zijn er wel verschillende theorieën over. Zo zou het mogelijk met dosering te maken kunnen hebben (waarbij lage doseringen proliferatie bevorderen en hoge doseringen proliferatie remmen). Ook de afwezigheid van CB1- en CB2-receptoren in  bepaalde tumorcellen zouden een reden kunnen zijn dat tumoren niet ontvankelijk zijn voor het effect van cannabinoïden. Verder wordt gedacht dat het effect van cannabinoïden op het immuunsysteem hierin een rol zou kunnen spelen. Wat we voor nu echter moeten concluderen is dat we simpelweg nog niet weten hoe cannabinoïden precies werken en dat er meer onderzoek nodig is. Tot die tijd is het belangrijk om voorzichtig te zijn wanneer u het gebruik van cannabinoïden tegen kanker overweegt [2].

 

 

Advies: gebruik van cannabinoïden tegen borstkanker

 

Er zijn aanwijzingen dat cannabinoïden kunnen helpen bij het bestrijden van borstkanker. Feit is wel dat al deze aanwijzingen vooralsnog voortkomen uit onderzoeken op cellijnen en proefdieren. Als we willen weten hoe effectief cannabinoïden zijn in de behandeling van kanker in mensen kunnen we deze resultaten niet zomaar een-op-een overnemen. Om hier duidelijkheid over te krijgen zijn er klinische studies nodig. Niet iedereen heeft echter de tijd om de resultaten van klinische studies af te wachten. Voor deze groep patiënten kan het de moeite waard zijn om het gebruik van cannabinoïden te overwegen. Voor zowel voor THC als CBD zijn er aanwijzingen dat ze een effect tegen borstkanker hebben. CBD is daarbij een veilig middel. THC wordt over het algemeen ook beschouwt als veilig, omdat het evenals CBD een zeer lage toxiciteit (giftigheid) heeft. THC moet echter wel met meer voorzichtigheid gebruikt worden. THC kan enkele vervelende bijwerkingen hebben. Met name het psychoactieve effect (high of stoned worden) wordt vaak als onplezierig ervaren bij medicinaal gebruik.  Daarnaast gaat bij het gebruik van THC de bloeddruk omlaag en de hartslag omhoog [3]. Tenslotte is er een mogelijkheid dat THC (of cannabis in het algemeen) ongewenste interacties heeft met andere medicatie. Lees meer over de veiligheid van cannabinoïden.

 

Wanneer je overweegt om cannabinoïden tegen (borst)kanker te gaan gebruiken, overleg dit dan in eerste instantie altijd met je behandelend arts of specialist. Mogelijk kunnen cannabinoïden gewoon in combinatie met de reguliere behandeling worden gebruikt.

 

Gebruik je op dit moment cannabinoïden tegen borstkanker of heb je dit in het verleden gedaan? Deel dan je ervaringen met andere bezoekers via een comment onder dit artikel.

 

 

Bronnen

 1. kanker.nl
 1. Caffarel, M.M., Andradas, C., Pérez-Gómez, E., Guzmán, M., Sánchez, C. (2012). Cannabinoids: a new hope for breast cancer therapy? Cancer Treatment Reviews, 38: 911-918.
 1. Pertwee, R.G. (2014). Handbook on cannabis. Oxford: Oxford University Press

 

Weblinks

 1. https://www.kanker.nl/bibliotheek/borstkanker/wat-is/281-borstkanker
 1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22776349
 1. Niet online beschikbaar.

 

Read More

 

Fibromyalgie betekent letterlijk  “pijn in bindweefsel en spieren”. Fibromyalgie veroorzaakt chronische pijn, stijfheid en vermoeidheid. Waardoor mensen met fibromyalgie precies klachten krijgen, is onbekend. In hun lichaam is niets te vinden dat de aandoening kan verklaren. Fibromyalgie is daardoor erg moeilijk vast te stellen. Ook de behandeling van fibromyalgie is lastig, er zijn geen medicijnen die zonder meer werken tegen fibromyalgie. In dit artikel kijken we naar een tweetal studies die de effectiviteit van cannabinoïden onderzochten.

 

 

Cannabinoïden tegen fibromyalgie: twee studies

 

In een studie van Weber en collega’s werden 172 patiënten onderzocht. Deze groep bestond voornamelijk uit patiënten met neuropathische pijn, maar ook werden 29 fibromyalgie-patiënten meegenomen in deze studie [1]. Ongeveer een kwart van de patiënten in dit onderzoek viel voortijdig af om verschillende redenen, waaronder “de door hen zelf getrokken conclusie dat de behandeling niet effectief is”. De overgrote meerderheid van patiënten die de behandeling afmaakte (92%) rapporteerde een significante verbetering in de intensiteit van hun pijn, een verbetering van stemming en levenskwaliteit en vermindering van het gebruik van opioïde medicatie (indien van toepassing).

 

In een studie van Fiz en collega’s werden twee groepen fibromyalgie-patiënten met elkaar vergeleken: 28 van hen gebruikten cannabis, 28 gebruikten geen cannabis [2]. De groepen waren verder vergelijkbaar met elkaar. De onderzochte patiënten gebruikten cannabis door het te roken, oraal in te nemen of een combinatie van beide methoden. Patiënten dienden zichzelf cannabis toe. Voor en twee uur nadat zij cannabis hadden genomen vulden zij een vragenlijst in over de klachten die zij ervoeren. Degenen die cannabis hadden genomen ervoeren significante verbeteringen op het gebied van pijn, stijfheid, relaxatie, slaperigheid en welbevinden.

 

 

Cannabinoïden tegen fibromyalgie: advies

 

Dat cannabinoïden effectief kunnen zijn tegen pijn in het algemeen is inmiddels goed en wel bekend. De wetenschappelijke literatuur met betrekking tot fibromyalgie is wat beperkter, maar desondanks wordt een vergelijkbaar effect geobserveerd. THC lijkt hierbij vooral belangrijk, maar ook enkele andere cannabinoïden (zoals CBD) werken tegen pijn. Daarbij weten we dat CBD ook enkele van de ongewenste effecten van THC kan tegengaan. Een combinatie van THC en CBD (of liever nog een extract van de gehele plant) lijkt dus het meest aanbevolen tegen fibromyalgie. Er zijn echter ook veel mensen die het psychoactieve effect van THC helemaal willen vermijden. Voor hen kan het de moeite waard zijn om een (full spectrum) CBD-product zonder THC te proberen. Lees hier meer over de veilig gebruik van cannabinoïden.

 

Gebruik jij CBD, THC of andere cannabinoïden tegen fibromyalgie? Help je medebezoekers door je ervaringen te delen in een comment onder dit bericht!

 

 

 

Geraadpleegde bronnen

 

 1. reumafonds.nl

 

 1. Janet Weber, Marcus Schley, Matthias Casutt, et al., “Tetrahydrocannabinol (Delta 9-THC) Treatment in Chronic Central Neuropathic Pain and Fibromyalgia Patients: Results of a Multicenter Survey,” Anesthesiology Research and Practice, vol. 2009, Article ID 827290, 9 pages, 2009. doi:10.1155/2009/827290

 

 1. Fiz, J., Duran, M., Capella, D., Carbonell, J., Farré, M. (2011). Cannabis use in patients with fibromyalgia: effect on symptoms relief and health-related quality of life. PLoS One, 6(4): e18440.

 

Weblinks

 

 1. http://www.reumafonds.nl/informatie-voor-doelgroepen/patienten/vormen-van-reuma/fibromyalgie

 

 1. http://www.hindawi.com/journals/arp/2009/827290/cta/

 

 1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3080871/?tool=pubmed

 

 

 

Read More

Hiv is het virus dat aids veroorzaakt. Aids is een ernstig syndroom dat een dodelijke afloop kan hebben. Hiv breekt stap voor stap de afweer af die mensen van nature hebben tegen ziekteverwekkers. Je spreekt van aids, als het afweersysteem zodanig verzwakt is door hiv dat het allerlei virussen en bacteriën niet meer te baas kan [1].

 

 

Cannabinoïden als symptoombestrijder

 

Sinds de jaren ’90 is er medicatie beschikbaar op basis van cannabis die helpt bij hiv/aids. Dit middel heet Dronabinol en bevat enkel THC. Het wordt gebruikt voor het stimuleren van eetlust, en het tegengaan van misselijkheid, gewichtsverlies en neuropathische pijn.

 

 

Cannabinoïden als genezer

 

In 2014 is er een onderzoek gedaan waaruit aanwijzingen naar voren komen dat cannabis niet alleen de symptomen van hiv/aids bestrijdt, maar mogelijk ook een deel van de oorzaak. Voor dit onderzoek is er alleen gekeken naar het effect van THC, andere cannabinoïden zoals CBD, zijn niet onderzocht.

 

In dit onderzoek kregen een groep met hiv besmette apen THC toegediend gedurende een periode van 17 maanden. Dit zorgde er onder andere voor dat er minder schade ontstond aan het immuunweefsel in de darmen, een belangrijke plek waar het hiv-virus zijn werk doet [2]. Hiv verspreidt zich doordat het immuuncellen infecteert en uiteindelijk doodt. Bij de dieren die THC hadden gekregen werden echter grotere hoeveelheden immuuncellen gevonden dan bij dieren die die geen THC hadden gekregen. Het effect van THC op immuuncellen is voor het grootste deel toe te schrijven aan het effect dat het heeft op de CB2-receptor, een van de twee cannabinoïde receptoren waarop THC werkt. De andere cannabinoïde receptor (CB1), is verantwoordelijk voor de high die men van THC ervaart.

 

Genezing van hiv is momenteel nog niet mogelijk, maar de resultaten van deze studie zijn interessant genoeg om vervolgonderzoeken te doen.

 

 

Advies voor gebruik van cannabinoïden tegen hiv/aids

 

Cannabis wordt al sinds de jaren ’90 gebruikt tegen bepaalde symptomen van hiv/aids. Hiervoor is medicatie met THC beschikbaar (Dronabinol), maar ook medicinale wiet wordt vaak met dit doel gebruikt. CBD en sommige andere cannabinoïden staan echter ook bekend om hun werking tegen pijn, wat deels verklaart waarom er veel voorstanders zijn van hele plantextracten. Bijkomend voordeel is dat CBD sommige van de vaak ongewenste effecten van THC tegengaat.

 

Anders dan palliatief, is er op dit moment nog onvoldoende wetenschappelijk onderbouwing om cannabinoïden tegen hiv/aids te gebruiken. Wanneer u overweegt cannabinoïden zoals CBD en THC te gaan gebruiken bij hiv/aids overleg dan altijd eerst met uw arts. Lees hier meer over veilig gebruik van cannabinoïden.

 

Lijd jij aan hiv/aids en gebruik je cannabinoïden zoals THC en CBD in wat voor vorm dan ook? Deel je ervaringen dan met medebezoekers via een comment onder dit artikel!

 

 

Geraadpleegde bronnen

 

 1. aidsfonds.nl

 

 1. Molina, P.E., Amedee, A.M., LeCapitaine, N.J., Zabaleta, J., Mohan, M. (2014). Modulation of gut-specific mechanisms by chronic Δ9-tetrahydrocannabinol administration in male rhesus macaques infected with simian immunodeficiency virus: a systems biology analysis. AIDS Research and Human Retroviruses, 30(6): 567-578.

 

Weblinks

 

 1. http://www.aidsfonds.nl/hivaids/wat?gclid=CjwKEAiAova1BRDS15OXjcug_FMSJACWNAKZCGykfk9q-B2t7ZW2Wcwp9-B_BBADZXNHOaGJboweHRoCqYLw_wcB

 

 1. http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/aid.2013.0182

 

Read More